รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 61
. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:30:07 ]

ความคิดเห็นที่ 62
. เราคนไทยจงรักและสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:30:55 ]

ความคิดเห็นที่ 63
และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:31:34 ]

ความคิดเห็นที่ 64
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:33:16 ]

ความคิดเห็นที่ 65
รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:34:03 ]

ความคิดเห็นที่ 66
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:34:41 ]

ความคิดเห็นที่ 67
. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:35:44 ]

ความคิดเห็นที่ 68
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:36:22 ]

ความคิดเห็นที่ 69
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:37:24 ]

ความคิดเห็นที่ 70
. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:38:01 ]

ความคิดเห็นที่ 71
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:38:40 ]

ความคิดเห็นที่ 72
รักและเทิดทูลในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:06:58 ]

ความคิดเห็นที่ 73
รักและเทิดทูลในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:08:15 ]

ความคิดเห็นที่ 74
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:10:13 ]

ความคิดเห็นที่ 75
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:13:23 ]

ความคิดเห็นที่ 76
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:14:07 ]

ความคิดเห็นที่ 77
พ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:15:26 ]

ความคิดเห็นที่ 78
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัวความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:17:38 ]

ความคิดเห็นที่ 79
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:18:25 ]

ความคิดเห็นที่ 80
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:19:22 ]

ความคิดเห็นที่ 81
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:20:22 ]

ความคิดเห็นที่ 82
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:21:24 ]

ความคิดเห็นที่ 83
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 11:22:13 ]

ความคิดเห็นที่ 84
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:02:39 ]

ความคิดเห็นที่ 85
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:04:04 ]

ความคิดเห็นที่ 86
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:06:49 ]

ความคิดเห็นที่ 87
๑๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:08:05 ]

ความคิดเห็นที่ 88
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:10:06 ]

ความคิดเห็นที่ 89
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:11:04 ]

ความคิดเห็นที่ 90
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:12:15 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images