รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 451
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:48:13 ]

ความคิดเห็นที่ 452
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:48:29 ]

ความคิดเห็นที่ 453
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:48:51 ]

ความคิดเห็นที่ 454
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:58:47 ]

ความคิดเห็นที่ 455
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:59:07 ]

ความคิดเห็นที่ 456
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:59:23 ]

ความคิดเห็นที่ 457
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:00:09 ]

ความคิดเห็นที่ 458
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:00:36 ]

ความคิดเห็นที่ 459
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:00:54 ]

ความคิดเห็นที่ 460
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:01:07 ]

ความคิดเห็นที่ 461
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:01:22 ]

ความคิดเห็นที่ 462
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:01:36 ]

ความคิดเห็นที่ 463
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:01:47 ]

ความคิดเห็นที่ 464
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:02:04 ]

ความคิดเห็นที่ 465
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:03:02 ]

ความคิดเห็นที่ 466
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:03:15 ]

ความคิดเห็นที่ 467
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:03:32 ]

ความคิดเห็นที่ 468
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:03:44 ]

ความคิดเห็นที่ 469
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:03:59 ]

ความคิดเห็นที่ 470
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:04:16 ]

ความคิดเห็นที่ 471
ชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:04:37 ]

ความคิดเห็นที่ 472
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:04:52 ]

ความคิดเห็นที่ 473
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:06:02 ]

ความคิดเห็นที่ 474
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:06:22 ]

ความคิดเห็นที่ 475
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:06:45 ]

ความคิดเห็นที่ 476
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:07:08 ]

ความคิดเห็นที่ 477
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:07:59 ]

ความคิดเห็นที่ 478
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:08:33 ]

ความคิดเห็นที่ 479
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน81.โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:12:10 ]

ความคิดเห็นที่ 480
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:12:26 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images