รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 391
ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:21:40 ]

ความคิดเห็นที่ 392
พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:21:53 ]

ความคิดเห็นที่ 393
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:22:09 ]

ความคิดเห็นที่ 394
สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:22:23 ]

ความคิดเห็นที่ 395
ทุกพระองค์ไม่มีคำว่า วันหยุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:22:38 ]

ความคิดเห็นที่ 396
“สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:22:52 ]

ความคิดเห็นที่ 397
“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:23:06 ]

ความคิดเห็นที่ 398
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:23:22 ]

ความคิดเห็นที่ 399
“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:23:43 ]

ความคิดเห็นที่ 400
“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:23:57 ]

ความคิดเห็นที่ 401
รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง ของเราทุกๆ คน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:24:11 ]

ความคิดเห็นที่ 402
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:24:24 ]

ความคิดเห็นที่ 403
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:24:36 ]

ความคิดเห็นที่ 404
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:24:50 ]

ความคิดเห็นที่ 405
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:25:13 ]

ความคิดเห็นที่ 406
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:25:24 ]

ความคิดเห็นที่ 407
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:25:37 ]

ความคิดเห็นที่ 408
พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:25:51 ]

ความคิดเห็นที่ 409
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:26:05 ]

ความคิดเห็นที่ 410
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:26:18 ]

ความคิดเห็นที่ 411
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:26:29 ]

ความคิดเห็นที่ 412
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่.สำหรับระชาชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:26:40 ]

ความคิดเห็นที่ 413
เรารักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:26:53 ]

ความคิดเห็นที่ 414
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:27:08 ]

ความคิดเห็นที่ 415
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:27:20 ]

ความคิดเห็นที่ 416
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเราร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:27:32 ]

ความคิดเห็นที่ 417
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:27:45 ]

ความคิดเห็นที่ 418
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:28:01 ]

ความคิดเห็นที่ 419
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:28:14 ]

ความคิดเห็นที่ 420
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:28:27 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images