รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 451
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:36:34 ]

ความคิดเห็นที่ 452
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:36:48 ]

ความคิดเห็นที่ 453
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:36:59 ]

ความคิดเห็นที่ 454
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:37:11 ]

ความคิดเห็นที่ 455
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:37:26 ]

ความคิดเห็นที่ 456
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:37:57 ]

ความคิดเห็นที่ 457
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:38:08 ]

ความคิดเห็นที่ 458
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:38:43 ]

ความคิดเห็นที่ 459
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:38:55 ]

ความคิดเห็นที่ 460
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:39:05 ]

ความคิดเห็นที่ 461
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:39:18 ]

ความคิดเห็นที่ 462
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:39:31 ]

ความคิดเห็นที่ 463
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:39:45 ]

ความคิดเห็นที่ 464
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:40:01 ]

ความคิดเห็นที่ 465
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:40:13 ]

ความคิดเห็นที่ 466
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:40:29 ]

ความคิดเห็นที่ 467
พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:40:42 ]

ความคิดเห็นที่ 468
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:40:54 ]

ความคิดเห็นที่ 469
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:41:22 ]

ความคิดเห็นที่ 470
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:41:35 ]

ความคิดเห็นที่ 471
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:41:50 ]

ความคิดเห็นที่ 472
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:42:04 ]

ความคิดเห็นที่ 473
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:42:35 ]

ความคิดเห็นที่ 474
เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:43:02 ]

ความคิดเห็นที่ 475
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:43:23 ]

ความคิดเห็นที่ 476
ทั้งสองพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนัก เพราะห่วงใยราษฎรของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเราอยู่ดี มีสุข ทุกวันนี้ เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:44:47 ]

ความคิดเห็นที่ 477
คนที่มีทะเบียนคนไทยที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:45:05 ]

ความคิดเห็นที่ 478
โครงการศิลปาชีพทำผ้าไหม ทำมาค้าขายได้เป็นอยู่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านมีเมตตาสนับสนุนทุนทรัพย์ให้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:45:17 ]

ความคิดเห็นที่ 479
การเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่ดินว่างเปล่า เพราะทูลฝ่าบาททรงแนะนำ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:45:30 ]

ความคิดเห็นที่ 480
ข้าวยากหมากแพง ดินแดง น้ำกร่อย ลงทุนน้อยต้องทำตามพระราชดำริ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:45:52 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images